کبریت 2

با جابجا کردن 2 کبریت 5 مربع بسازید 

هیچ کبریتی حذف نشود و مربع ها هم اندازه باشند 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید