این روز ها همه غر میزنند شما چطور

این روز ها همه مومن شدند و تفسیر میــکنند.هر کس سازی میزنندو دیگران به ساز آن حرکات موزون انجام میدهد دیروز گیــــــتارمیزدند و امروز طبل میزنند  دیروز سنتی میخواندند و امروز هوی متال میخـــوانند دیروز میگفتند هااااااااااای امروز میگویند هی یو دیروز میگفتتند ما با شماییم امروز میگویند شما با ما باشید دیروز میگفتند ما بیشماریم امروز میگویند ......... خودتان انتخاب کنید با هر کس میخواهید باشید.این روز ها همه غر میزنند شما چطور

/ 3 نظر / 37 بازدید
خانوم ایکس

به نظر منکه این روزها همه زر میزنند شما چطور؟؟ما چطور؟؟ما هم جزو همه ایم دیگه .نه؟[متفکر]