یک حس تنهای تنها

خوشبختی !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

وقتی حس کنم که خوشبختم

/ 3 نظر / 55 بازدید

خ و ش ب خ ت ی..... یه احساسه فقط ،بدون عامل وابسته

عمه

سلام.واقعا بتومیگن بشر؟دلت میادعیداومد امانیومدی ؟[تعجب][ناراحت]

عمه

بچه پر رو ...معمولا میرن دیدن بزرگترا[تعجب][عصبانی]