معمای زندانی

شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار و دیگری به بیرون زندان و آزادی راه دارد. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی از آنها همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو از اینکه کدام دربه کجا راه دارد و نیز ازراستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند. زندانی حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبان ها بپرسد و سپس یکی ازدرها را انتخاب کند. در ضمن نگهبان ها فقط با بلی یا خیر پاسخ میدهند. او چطور می تواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز می شود را پیدا کند؟

 

 

 

 

 

 

 

جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانی به سراغ یکیاز نگهبانها می رود و می پرسد: اگر من از نگهبان دیگر بپرسم که این در به سمت آزاد شدن بازمی شود یا نه ؟... او چه خواهد گفت؟
اگر این در ، در آزادی باشد ، دو حالت پیش می آید:
1- یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهدداد : خیر) جواب می دهد: خیر
2- یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( بلی ) را برعکس خواهد کرد و اوهم خواهد گفت : خیر ! پس جواب خیر به معنای این است که این در ، به سمت بیرون زندان راه دارد. به همین ترتیب جواب بلی یعنی این در به چوبه دارختم می شود. اگر این در ، در چوبه دار باشد ، باز دو حالت پیش می آید:
1- یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهدداد : بله) جواب می دهد: بله
2- یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( خیر ) را برعکس خواهد کرد و اوهم خواهد گفت : بله ! پس جواب بله به معنای این است که این در ، به سمت چوبه دار راه دارد. و زندانی باید به سمت در مقابل که به سمت آزادی است برود.

/ 0 نظر / 33 بازدید