√ سیاه نامه

√ سیاه نامه

سمفونی ســـــیاه مشق های یک صادق

 
معمــــــا

12  15  4  3  2 

20  28  5  4  3

30  45  6  5  4

42  66  7  6  5

56  ؟    8  7  6 

 

 

 

 


 
 پیامک