√ سیاه نامه

√ سیاه نامه

سمفونی ســـــیاه مشق های یک صادق

 
کبریت

 شکل زیر از کنار هم گذاشتن تعدادی چوب کبریت ساخته شده است

 

 

الف: سه تا از کبریت‌ها را بردارید تا فقط چهار مربع باقی بماند. زمانی که این کار را انجام دادید، دوباره چوب کبریت‌ها را سر جای‌شان قرار دهید.

ب: حال چهار تا از چوب کبریت‌ها را بردارید تا فقط سه مربع باقی بماند.
 

 


 
 پیامک